Noordkaaplandse Posduif Federasie 2019 Pigeon Averages

Noordkaaplandse Posduif Federasie Pigeon Averages calculated up to and including WEEK 12.

Position Fancier Pigeon Club Wins Top Ten Positions Points Short Middle Long
1501 HARTSIE HOKKE ZA 18 BPFD 7770 MDR 0 0 1 1 1 0 0
1502 HOME COMFORT HOKKE ZA 18 3893 KHS 0 0 1 1 1 0 0
1503 URBANUS BOTHA B ZA 18 BL 3968 HPT 0 0 1 1 0 1 0
1504 MARAIS HOKKE ZA 18 NK 7429 DPK 0 0 1 1 1 1 0
1505 HAYWARD LOFTS JR. ZA 18 NWPF 2585 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1506 HAYWARD LOFTS ZA 18 98410 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1507 HAYWARD LOFTS ZA 18 TRPF 14101 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1508 HAYWARD LOFTS ZA 19 BL 4385 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1509 HENDRIK SNYMAN ZA 16 DLS 0100 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1510 HENDRIK SNYMAN ZA 17 DLS 1241 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1511 HENDRIK SNYMAN ZA 17 DLS 1289 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1512 HENDRIK SNYMAN ZA 18 DLS 2034 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1513 HENDRIK SNYMAN ZA 18 DLS 2061 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1514 HENDRIK SNYMAN ZA 18 DLS 2089 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1515 HOME COMFORT HOKKE ZA 17 DPK 3486 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1516 HP-Glen Allen Hokk ZA 17 NWPFD 0650 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1517 HP-Glen Allen Hokk ZA 18 DLS 2647 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1518 HP-Glen Allen Hokk ZA 18 SRF 3462 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1519 J ESTERHUIZEN ZA 18 NK 3668 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1520 JAMES THOMAS ZA 17 HT 1637 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1521 JAMES THOMAS ZA 18 HT 5176 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1522 JAMES THOMAS ZA 18 HT 5198 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1523 JAN WIID ZA 15 DLS 4570 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1524 JAN WIID ZA 17 DLS 1340 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1525 JAN WIID ZA 18 DLS 2330 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1526 JAN WIID ZA 18 DLS 2738 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1527 JB CORNELIUS ZA 16 KHS 0312 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1528 JG-Glen Allen Hokk ZA 18 DLS 2539 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1529 Jomie Hokke ZA 13 NKDPK 1603 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1530 Jomie Hokke ZA 18 149313 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1531 JOUBERT & SEUN ZA 16 NKDPK 0080 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1532 K&W LOFTS ZA 18 WOL 309 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1533 KANDUIF ZA 18 BL 4229 BL 0 0 0 0 0 0 0
1534 KOEN HOKKE ZA 17 NKMR 2221 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1535 KOEN HOKKE ZA 18 NK 1130 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1536 KOEN HOKKE ZA 18 NK 1188 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1537 KRANSKOP HOKKE ZA 16 NKMR 337 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1538 KRANSKOP HOKKE ZA 18 NK 1940 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1539 KRANSKOP HOKKE ZA 19 RCHI 1618 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1540 KWATER LOFTS ZA 16 NKBL 2835 BL 0 0 0 0 0 0 0
1541 KWATER LOFTS ZA 18 NK 2519 BL 0 0 0 0 0 0 0
1542 KWATER LOFTS ZA 18 NK 2588 BL 0 0 0 0 0 0 0
1543 LA MARTHINUS ZA 17 DPK 2653 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1544 LE ROUX WESSELS ZA 16 NKMR 0488 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1545 M W PRETORIUS ZA 17 NKDPK 3833 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1546 M W PRETORIUS ZA 17 PPK 0292 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1547 M W PRETORIUS ZA 18 NK 8040 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1548 MARAIS HOKKE ZA 17 NKDPK 3729 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1549 MARAIS HOKKE ZA 18 NK 7437 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1550 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 16 NKDPK 0943 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1551 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 18 NK 6407 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1552 N POTGIETER ZA 16 NKBL 2555 BL 0 0 0 0 0 0 0
1553 N POTGIETER ZA 17 NKBL 3574 BL 0 0 0 0 0 0 0
1554 N SNYDERS ZA 18 98610 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1555 N SNYDERS ZA 18 NK 10482 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1556 N SNYDERS ZA 18 NK 9344 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1557 NICK HARTZENBERG ZA 17 MID 7054 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1558 NICK HARTZENBERG ZA 18 NK 8520 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1559 NICK HARTZENBERG ZA 18 NK 8672 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1560 NICK HARTZENBERG ZA 18 NK 8931 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1561 NICK HARTZENBERG ZA 18 NK 8970 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1562 NUWEKRAALHOKKE ZA 18 150778 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1563 NUWEKRAALHOKKE ZA 18 NOK 2897 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1564 OJ Fourie Hokke ZA 18 NK 1368 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1565 OJ FOURIE ZA 14 NKDPK 3803 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1566 P W E VAN AARDT ZA 15 NKDPK 7184 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1567 PA HANNIE ZA 11 KHS 2162 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1568 PA HANNIE ZA 17 GWHS 2504 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1569 PA HANNIE ZA 18 NK 9227 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1570 PD FOURIE ZA 18 NK 5214 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1571 PD FOURIE ZA 18 NK 5264 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1572 PETER MILLS ZA 18 154181 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1573 PETER MILLS ZA 18 NK 10529 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1574 PETRA WIID ZA 17 DLS 1347 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1575 PETRA WIID ZA 17 DLS 1475 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1576 PETRA WIID ZA 18 DLS 2345 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1577 PETRA WIID ZA 18 DLS 2735 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1578 PIGEON PALACE ZA 18 152214 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1579 PIGEON PALACE ZA 18 NK 8213 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1580 PJ & DJ ZA 17 BWK 864 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1581 PORRA LOFTS ZA 18 NK 1235 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1582 R & S GRIFFIN ZA 18 154111 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1583 RA STEINMANN ZA 18 NK 3922 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1584 RD AFRICA LOFTS ZA 18 NK 9473 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1585 Solly Pretorius ZA 17 NKDLS 1614 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1586 Springbok Hokke ZA 17 GWHS 1972 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1587 Springbok Hokke ZA 18 NK 9910 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1588 TOWER LOFTS ZA 18 98752 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1589 TOWER LOFTS ZA 18 NK 9547 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1590 UITZICHT HOKKE ZA 18 NK 3952 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1591 URBANUS BOTHA A ZA 18 NK 5345 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1592 URBANUS BOTHA B ZA 17 HPT 1363 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1593 URBANUS BOTHA B ZA 19 HPT 3247 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1594 VERREYNNE HOKKE ZA 18 NK 6117 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1595 VERREYNNE HOKKE ZA 19 NK 6928 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1596 VICTOR HOKKE ZA 17 FB 10195 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1597 WELSYN HOKKE ZA 16 NK 0157 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1598 WELSYN HOKKE ZA 17 NKMR 2735 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1599 WELSYN HOKKE ZA 19 RCHI 1702 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1600 White Flight Hokke ZA 17 VPK 0012 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1601 WILDRE BOERDERY HOK ZA 18 154396 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1602 WILLIAM LUYT ZA 17 NKMR 1574 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1603 A CALVERT ZA 17 74663 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1604 A CALVERT ZA 18 98906 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1605 A CALVERT ZA 18 NK 9283 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1606 A L PRETORIUS ZA 16 NKDPK 1262 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1607 AJ HOKKE ZA 19 RICH 7204 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1608 Almarno Hokke ZA 17 NK/MR 2314 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1609 Almarno Hokke ZA 18 NK 1661 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1610 BOK NIEMANN ZA 16 DPK 0983 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1611 BOK NIEMANN ZA 17 KHSD 2521 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1612 BOKHOKKE ZA 13 HPT 1612 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1613 BOKHOKKE ZA 18 NK 5402 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1614 BSA LOFTS SCHALK ZA 16 NK/BL 2882 BL 0 0 0 0 0 0 0
1615 BSA LOFTS SCHALK ZA 17 NKBL 3746 BL 0 0 0 0 0 0 0
1616 BSA LOFTS SCHALK ZA 18 NK 2633 BL 0 0 0 0 0 0 0
1617 C J VISAGIE ZA 16 NK HPT 0437 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1618 CFM LANGFORD ZA 17 34402 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1619 CFM LANGFORD ZA 17 PPK 0078 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1620 DANIE SCHOLTZ ZA 18 GPU 10304 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1621 DANIE SCHOLTZ ZA 18 NK 5831 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1622 DANIE SCHOLTZ ZA 18 NK 5869 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1623 DANIE SCHOLTZ ZA 18 NK 5982 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1624 Dankbaar Hokke ZA 17 NKMR 2020 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1625 Dankbaar Hokke ZA 17 NKMR 2088 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1626 DAUGA HOKKE ZA 17 NKMR 1503 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1627 DAUGA HOKKE ZA 17 OP 09243 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1628 DAUGA HOKKE ZA 18 SVPV 3917 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1629 DEON LIEBENBERG ZA 17 NK 2678 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1630 DEON LIEBENBERG ZA 18 NK 4010 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1631 DIAMOND LOFTS ZA 18 OERF 2756 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1632 DIAMOND PIGEON STUD ZA 18 NK 6928 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1633 E TURTON ZA 17 GWHS 2655 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1634 E TURTON ZA 18 154416 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1635 EAGLE NEST ZA 18 NK 6682 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1636 F 1 LOFTS ZA 17 OP 269 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1637 F 1 LOFTS ZA 18 KSPK 366 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1638 F 1 LOFTS ZA 18 NKDPK 7218 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1639 FJ Hokke ZA 18 2266 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1640 FJ Hokke ZA 18 NK 2087 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1641 GMAN LOFTS ZA 18 98729 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1642 GMAN LOFTS ZA 18 NK 9949 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1643 H K HOKKE ZA 18 NKDLS 2297 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1644 HARTSIE HOKKE ZA 18 BPFD 7798 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1645 HARTSIE HOKKE ZA 18 NK 8651 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1646 HARTSIE HOKKE ZA 18 NK 8945 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1647 HAYWARD LOFTS JR. ZA 18 98409 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1648 HAYWARD LOFTS JR. ZA 18 SRPV 0872 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1649 HAYWARD LOFTS JR. ZA 19 BL 4375 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1650 HAYWARD LOFTS ZA 19 BL 4313 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1651 HENDRIK SNYMAN ZA 16 DLS 0509 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1652 HENDRIK SNYMAN ZA 17 DLS 1244 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1653 HENDRIK SNYMAN ZA 17 DLS 1290 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1654 HENDRIK SNYMAN ZA 18 DLS 2063 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1655 HENDRIK SNYMAN ZA 18 DLS 2090 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1656 HOME COMFORT HOKKE ZA 17 DPK 4251 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1657 HP-Glen Allen Hokk ZA 17 NWPFD 0652 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1658 HP-Glen Allen Hokk ZA 18 DLS 2816 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1659 J ESTERHUIZEN ZA 14 KHS 5484 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1660 JAMES THOMAS ZA 18 HT 5178 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1661 JAMES THOMAS ZA 18 HT 5200 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1662 JAN WIID ZA 15 DLS 4584 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1663 JAN WIID ZA 17 DLS 1354 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1664 JAN WIID ZA 18 DLS 2344 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1665 JAN WIID ZA 18 DLS 2740 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1666 JG-Glen Allen Hokk ZA 18 DLS 2548 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1667 JG-Glen Allen Hokk ZA 18 DLS 3467 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1668 Jomie Hokke ZA 15 BFS 11011 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1669 JOUBERT & SEUN ZA 16 NKDPK 1706 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1670 KANDUIF ZA 17 NKBL 3109 BL 0 0 0 0 0 0 0
1671 KANDUIF ZA 18 BL 4231 BL 0 0 0 0 0 0 0
1672 KOEN HOKKE ZA 18 NK 1189 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1673 KRAANVOEL HOKK ZA 18 DA 4609 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1674 KRANSKOP HOKKE ZA 16 NKMR 350 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1675 KWATER LOFTS ZA 17 NKBL 1924 BL 0 0 0 0 0 0 0
1676 KWATER LOFTS ZA 18 NK 2522 BL 0 0 0 0 0 0 0
1677 KWATER LOFTS ZA 18 NK 2594 BL 0 0 0 0 0 0 0
1678 LA MARTHINUS ZA 18 NK 7833 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1679 LE ROUX WESSELS ZA 17 NKMR 2187 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1680 M W PRETORIUS ZA 17 NKDPK 4004 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1681 M W PRETORIUS ZA 18 NK 4481 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1682 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 18 NK 6413 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1683 N POTGIETER ZA 16 NKBL 2557 BL 0 0 0 0 0 0 0
1684 N POTGIETER ZA 18 BL 4146 BL 0 0 0 0 0 0 0
1685 N SNYDERS ZA 18 98614 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1686 N SNYDERS ZA 18 NK 10485 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1687 NICK HARTZENBERG ZA 17 MID 7064 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1688 NICK HARTZENBERG ZA 18 NK 8521 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1689 NICK HARTZENBERG ZA 18 NK 8933 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1690 NICK HARTZENBERG ZA 18 NK 8971 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1691 NUWEKRAALHOKKE ZA 18 150786 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1692 OJ Fourie Hokke ZA 18 NK 1371 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1693 OJ FOURIE ZA 14 NKDPK 3832 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1694 PA HANNIE ZA 15 CAS 2133 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1695 PA HANNIE ZA 18 NK 9228 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1696 PD FOURIE ZA 18 NK 5218 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1697 PETER MILLS ZA 19 KHS 4515 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1698 PETRA WIID ZA 17 DLS 1349 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1699 PETRA WIID ZA 17 DLS 1477 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1700 PETRA WIID ZA 18 DLS 2347 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1701 PETRA WIID ZA 18 DLS 2741 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1702 PIGEON PALACE ZA 16 15227 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1703 PIGEON PALACE ZA 18 152217 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1704 PJ & DJ ZA 17 BWK 894 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1705 PORRA LOFTS ZA 18 NK 1246 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1706 RA STEINMANN ZA 16 KHS 1901 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1707 RA STEINMANN ZA 17 KHSD 2658 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1708 RA STEINMANN ZA 18 NK 10577 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1709 RA STEINMANN ZA 18 NK 3923 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1710 RD AFRICA LOFTS ZA 17 GWHS 1564 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1711 RD AFRICA LOFTS ZA 18 NK 9476 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1712 Solly Pretorius ZA 17 NKDLS 1670 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1713 Springbok Hokke ZA 17 GWHS 1981 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1714 TOWER LOFTS ZA 17 GWHS 2534 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1715 TOWER LOFTS ZA 18 98756 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1716 UITZICHT HOKKE ZA 17 KHSD 2493 KHS 0 0 0 0 0 0 0
1717 URBANUS BOTHA A ZA 16 HPT 0224 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1718 URBANUS BOTHA A ZA 18 NK 5348 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1719 URBANUS BOTHA B ZA 18 NK 5365 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1720 URBANUS BOTHA B ZA 19 HPT 3250 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1721 VERREYNNE HOKKE ZA 18 NK 6201 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1722 VERREYNNE HOKKE ZA 18 NK 6280 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1723 WELSYN HOKKE ZA 18 NK 1739 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1724 WELSYN HOKKE ZA 18 NK 1780 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1725 WELSYN HOKKE ZA 19 RCHI 1704 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1726 White Flight Hokke ZA 17 VPK 0019 DLS 0 0 0 0 0 0 0
1727 WILLIAM LUYT ZA 17 NKMR 2897 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1728 A CALVERT ZA 18 98907 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1729 A CALVERT ZA 18 NK 9287 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1730 A L PRETORIUS ZA 16 NKDPK 1282 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1731 A L PRETORIUS ZA 18 NK 7564 DPK 0 0 0 0 0 0 0
1732 Almarno Hokke ZA 16 NK 260 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1733 Almarno Hokke ZA 17 NK/MR 2344 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1734 Almarno Hokke ZA 18 NK 1675 RCHI 0 0 0 0 0 0 0
1735 BOK NIEMANN ZA 17 KHSD 2639 BOSH 0 0 0 0 0 0 0
1736 BOKHOKKE ZA 13 HPT 1613 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1737 BOKHOKKE ZA 18 NK 5414 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1738 BSA LOFTS SCHALK ZA 16 NKBL 2993 BL 0 0 0 0 0 0 0
1739 BSA LOFTS SCHALK ZA 17 NKBL 3748 BL 0 0 0 0 0 0 0
1740 BSA LOFTS SCHALK ZA 18 NK 2634 BL 0 0 0 0 0 0 0
1741 CFM LANGFORD ZA 17 34404 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1742 CFM LANGFORD ZA 18 NK 10037 GWHS 0 0 0 0 0 0 0
1743 DANIE SCHOLTZ ZA 18 GPU 10309 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1744 DANIE SCHOLTZ ZA 18 NK 5832 HPT 0 0 0 0 0 0 0
1745 Dankbaar Hokke ZA 17 NKMR 2027 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1746 Dankbaar Hokke ZA 17 NKMR 2097 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1747 Dankbaar Hokke ZA 18 NK 1050 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1748 DAUGA HOKKE ZA 17 NKMR 1506 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1749 DAUGA HOKKE ZA 18 NK 1502 MDR 0 0 0 0 0 0 0
1750 DEON LIEBENBERG ZA 17 NK 2680 KHS 0 0 0 0 0 0 0