Noordkaaplandse Posduif Federasie 2018 Pigeon Averages

Noordkaaplandse Posduif Federasie Pigeon Averages calculated up to and including WEEK 20.

Position Fancier Pigeon Club Wins Top Ten Positions Points Short Middle Long
501 VERREYNNE HOKKE ZA 17 NKDPK 4222 DPK 0 0 3 129 16 0 113
502 URBANUS BOTHA ZA 16 NK HPT 0124 HPT 0 1 2 129 0 0 129
503 PWE VAN AARDT ZA 17 NKDPK 4000 DPK 0 0 2 129 44 85 0
504 Dankbaar Hokke ZA 17 NK/MR 2013 MDR 0 0 3 129 0 114 15
505 HENDRIK SNYMAN ZA 16 NKDLS 0537 DLS 0 0 4 129 54 0 75
506 ANGUS CALVERT ZA 16 GWHS 1049 GWHS 0 0 3 129 0 0 129
507 UITZICHT HOKKE ZA 17 KHSD 2472 KHS 0 0 2 129 129 0 0
508 DM BOTHA A SPAN ZA 16 NKHP 0383 HPT 0 1 2 128 128 94 0
509 JAN WIID A ZA 17 NKDLS 1340 DLS 0 0 2 128 0 0 128
510 PIGEON PALACE ZA 17 NK/GWHS 2145 GWHS 0 0 3 128 0 116 12
511 JACKIE SNYMAN ZA 16 NKDLS 0048 DLS 0 0 3 127 55 0 72
512 JNR THOMAS ZA 17 HT 1155 HPT 0 0 2 127 0 50 77
513 FJ Hokke ZA 17 NKMR 1875 RCHI 0 0 2 127 0 0 127
514 JAMES THOMAS ZA 16 HT 0752 HPT 0 0 2 127 56 0 71
515 KOEN HOKKE KOEN ZA 17 NK/MR 2249 MDR 0 0 4 127 0 100 27
516 Springbok Hokke ZA 18 NK 9910 GWHS 0 0 2 126 0 0 126
517 DM BOTHA B SPAN ZA 17 NKHP 1983 HPT 0 0 2 126 0 0 126
518 JOHN & LOUIS A ZA 16 KHS 0240 KHS 0 0 5 126 50 74 49
519 PIGEON PALACE ZA 16 NK/GWHS 1170 GWHS 0 0 3 126 0 0 126
520 Springbok Hokke ZA 17 PPK 0104 GWHS 0 0 2 124 0 0 124
521 JAMES THOMAS ZA 17 HT 1646 HPT 0 0 4 124 35 0 89
522 JNR THOMAS ZA 17 HT 1542 HPT 0 0 2 124 0 0 124
523 RA STEINMANN ZA 18 NK 10587 KHS 0 0 2 124 124 0 0
524 WELSYN HOKKE ZA 14 NKMR 4959 RCHI 0 0 4 124 23 80 21
525 DM BOTHA B SPAN ZA 14 NKHP 2754 HPT 0 0 5 124 28 0 96
526 DM BOTHA B SPAN ZA 18 NK 5027 HPT 1 1 2 124 100 124 0
527 JAMES THOMAS ZA 17 HT 1660 HPT 0 1 3 123 0 0 123
528 JB CORNELIUS 1 ZA 17 KHS 2401 KHS 0 0 3 123 81 16 26
529 BOK NIEMANN ZA 16 BWK 064 BOSH 0 0 3 122 20 102 0
530 HENDRIK SNYMAN ZA 17 NKDLS 1229 DLS 0 0 3 122 0 0 122
531 JB CORNELIUS 1 ZA 16 KHS 1763 KHS 0 1 3 122 27 2 93
532 D LIEBENBERG ZA 17 KHS D 2416 KHS 0 0 2 122 122 85 0
533 JACKIE SNYMAN ZA 17 NKDLS 1236 DLS 0 0 2 122 0 0 122
534 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 16 NKDPK 1836 DPK 0 0 2 122 0 49 73
535 ISABELLA LOFTS ZA 17 KHS 2596 KHS 0 0 2 122 47 75 0
536 MARAIS HOKKE ZA 15 NKGWH 7087 DPK 0 0 2 122 0 43 79
537 A L PRETORIUS ZA 17 NKDPK 3522 DPK 0 0 2 121 86 0 35
538 JOHN & LOUIS B ZA 14 KHS D 1527 KHS 0 0 2 121 0 0 121
539 JAMES THOMAS ZA 17 HT 1630 HPT 0 0 2 121 54 0 67
540 HOME COMFORT ZA 15 81001 KHS 0 0 2 121 64 64 57
541 JOHN & LOUIS A ZA 18 NK 4316 KHS 0 0 2 121 0 0 121
542 RA STEINMANN ZA 17 KHS D 2206 KHS 0 0 3 121 117 55 0
543 D LIEBENBERG ZA 14 KHS 1374 KHS 0 0 2 121 0 0 121
544 HOME COMFORT ZA 16 DPK 1964 KHS 0 1 2 121 0 121 0
545 D LIEBENBERG ZA 17 KHS 2645 KHS 0 0 2 120 46 0 74
546 Dankbaar Hokke ZA 17 NK/MR 2022 MDR 0 0 3 120 45 0 75
547 RA STEINMANN ZA 17 KHS 1848 KHS 0 0 2 120 120 41 0
548 Kranskop ZA 17 NKMR 1860 RCHI 0 0 2 120 0 0 120
549 DAUGA HOKKE ZA 15 75420 MDR 0 1 2 120 0 0 120
550 JB CORNELIUS 1 ZA 17 34611 KHS 0 0 2 119 119 119 0
551 JB CORNELIUS ZA 17 KHSD 2314 KHS 0 1 2 119 93 119 0
552 RD AFRICA LOFTS ZA 17 GWHS 1556 GWHS 0 0 2 119 58 61 0
553 RA STEINMANN ZA 17 KHS D 2213 KHS 0 0 3 119 0 73 46
554 HENDRIK SNYMAN ZA 15 NKDLS 3653 DLS 0 0 2 118 0 0 118
555 JOHN & LOUIS B ZA 15 DPK 5927 KHS 0 0 4 118 0 43 75
556 DIAMOND PIGEON STUD ZA 15 NKDPK 6654 DPK 0 0 3 118 0 78 40
557 JNR THOMAS ZA 17 HT 1163 HPT 0 0 2 118 78 0 40
558 UITZICHT HOKKE ZA 17 KHS 2832 KHS 0 0 3 118 64 54 0
559 WELSYN HOKKE ZA 16 NKMR 1483 RCHI 0 0 2 118 80 80 38
560 JAMES THOMAS ZA 16 HT 0755 HPT 0 0 3 118 39 64 54
561 K&W LOFTS ZA 15 KHSD 2061 KHS 0 0 3 118 118 21 0
562 Towers Lofts ZA 17 GWHS 2537 GWHS 0 0 3 117 0 72 45
563 P STEGMANN ZA 17 KHS D 2396 KHS 0 0 2 116 0 116 0
564 JNR THOMAS ZA 17 HT 1165 HPT 0 0 2 116 0 35 81
565 RA STEINMANN ZA 18 NK 3903 KHS 0 1 2 116 0 93 23
566 URBANUS BOTHA ZA 17 NK HPT 1930 HPT 0 1 2 116 0 0 116
567 E TURTON ZA 17 GWHS 1700 KHS 0 0 2 116 0 51 65
568 E TURTON ZA 17 GWHS 2670 KHS 0 0 3 116 0 33 83
569 JB CORNELIUS 1 ZA 16 KHS 0375 KHS 0 0 3 115 100 34 15
570 VICTOR HOKKE ZA 17 NKDPK 2381 DPK 0 0 2 115 0 86 29
571 UITZICHT HOKKE ZA 17 KHS 1829 KHS 0 0 2 115 28 0 87
572 DANIE SCHOLTZ ZA 18 NOK 6032 HPT 0 1 2 115 93 0 22
573 HOME COMFORT ZA 15 GWHS 7378 KHS 0 0 3 115 59 115 0
574 W LUYT HOKKE LUYT ZA 17 NK/MR 1555 MDR 0 0 2 114 24 0 90
575 JB CORNELIUS ZA 14 KHSD 1314 KHS 0 0 2 114 0 0 114
576 PWE VAN AARDT ZA 15 NKDPK 7198 DPK 0 0 2 114 71 0 43
577 UITZICHT HOKKE ZA 17 KHS 2824 KHS 0 0 2 114 114 0 0
578 MARAIS HOKKE ZA 14 NKKHS 1464 DPK 0 0 2 114 114 0 0
579 JOHN & LOUIS A ZA 14 DPK 5190 KHS 0 0 2 114 49 49 65
580 JNR THOMAS ZA 17 HT 1179 HPT 0 1 2 113 93 0 20
581 P MILLS ZA 16 GWHS 1264 KHS 0 0 2 113 0 0 113
582 VERREYNNE HOKKE ZA 16 NKDPK 1989 DPK 0 0 2 113 0 73 40
583 HOME COMFORT ZA 17 KHS 1761 KHS 0 0 3 112 102 10 0
584 F 1 LOFTS ZA 17 OP 09267 DPK 0 0 4 112 32 32 80
585 UITZICHT HOKKE ZA 17 HPT 1239 KHS 0 0 2 112 0 0 112
586 Dankbaar Hokke ZA 17 NK/MR 2052 MDR 0 0 2 112 0 0 112
587 LE ROUX WESSELS ZA 15 84720 DPK 0 1 2 111 0 0 111
588 KOEN HOKKE KOEN ZA 17 NK/MR 2265 MDR 0 0 2 111 40 0 71
589 Towers Lofts ZA 16 15019 GWHS 0 0 3 111 0 0 111
590 D LIEBENBERG ZA 17 KHS D 2421 KHS 0 0 2 111 21 0 90
591 DAUGA HOKKE ZA 17 NK/MR 1522 MDR 0 0 3 110 0 37 73
592 JOHN & LOUIS A ZA 17 KHS 2100 KHS 0 0 3 110 0 25 85
593 Kranskop ZA 17 NKMR 1822 RCHI 0 1 2 110 0 13 97
594 NEIL SNYDERS ZA 17 PPK 0110 GWHS 0 0 2 110 110 86 0
595 M W PRETORIUS ZA 17 NKDPK 4241 DPK 0 0 2 110 0 0 110
596 PIGEON PALACE ZA 17 NK/GWHS 2191 GWHS 0 0 2 110 110 0 0
597 ISABELLA LOFTS ZA 17 KHS 2595 KHS 0 0 2 110 110 58 0
598 Dankbaar Hokke ZA 18 1100 MDR 0 0 2 110 0 0 110
599 PD FOURIE ZA 16 HPT 0503 HPT 0 0 2 109 0 0 109
600 VICTOR HOKKE ZA 17 NKDPK 2377 DPK 0 0 2 109 60 49 0
601 DIAMOND PIGEON STUD ZA 15 NKDPK 6527 DPK 0 0 2 109 56 53 0
602 JB CORNELIUS 1 ZA 17 DPK 4259 KHS 0 0 3 109 88 21 0
603 JB CORNELIUS ZA 17 34608 KHS 0 1 2 109 109 94 0
604 DIAMOND LOFTS A ZA 17 DPK 4187 KHS 0 1 3 108 92 92 16
605 DIAMOND LOFTS B ZA 17 GWHS 1755 KHS 0 1 2 108 17 0 91
606 P MILLS ZA 17 SANP 34446 KHS 0 1 2 108 94 14 0
607 JOHN & LOUIS A ZA 14 KHS D 1522 KHS 0 0 3 108 24 71 37
608 HOME COMFORT ZA 15 KHS 8394 KHS 0 0 3 107 107 0 0
609 NEIL SNYDERS ZA 16 GWHS 0343 GWHS 0 0 2 107 87 87 20
610 URBANUS BOTHA ZA 17 NK HPT 1853 HPT 1 1 2 107 0 0 107
611 UITZICHT HOKKE ZA 17 KHS 2839 KHS 0 0 2 107 107 0 0
612 DM BOTHA B SPAN ZA 17 NKHP 2050 HPT 0 0 3 107 41 0 66
613 D LIEBENBERG ZA 17 KHS D 2423 KHS 0 0 3 107 31 0 76
614 F 1 LOFTS ZA 17 PPK/D 0521 DPK 0 0 3 107 23 23 84
615 ISABELLA LOFTS ZA 16 KHSD 2160 KHS 0 0 2 106 0 0 106
616 MARAIS HOKKE ZA 17 NKDPK 4332 DPK 0 0 2 106 0 38 68
617 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 16 NKDPK 0956 DPK 0 0 3 106 0 53 53
618 VERREYNNE HOKKE ZA 17 NKDPK 2504 DPK 0 0 2 106 0 37 69
619 HOME COMFORT ZA 17 34359 KHS 0 0 2 106 106 23 0
620 RA STEINMANN ZA 17 KHS D 2218 KHS 0 0 3 106 39 8 67
621 DIAMOND LOFTS A ZA 18 NK 3702 KHS 0 0 2 106 0 0 106
622 JAMES THOMAS ZA 17 HT 1642 HPT 0 0 2 105 90 0 15
623 D LIEBENBERG ZA 16 KHS 0621 KHS 0 0 3 105 0 0 105
624 DIAMOND LOFTS A ZA 17 PPK 0007 KHS 0 0 2 105 105 0 0
625 JOHN & LOUIS A ZA 17 KHS 2172 KHS 0 0 2 105 17 17 88
626 ISABELLA LOFTS ZA 16 DPK 1851 KHS 0 0 2 105 105 82 0
627 DIAMOND LOFTS A ZA 17 PPKD 0706 KHS 0 0 3 105 7 0 98
628 HOME COMFORT ZA 16 DRPA 606 KHS 0 1 2 104 12 0 92
629 JNR THOMAS ZA 17 HT 1177 HPT 0 1 2 104 5 0 99
630 DIAMOND PIGEON STUD ZA 17 NKDPK 3295 DPK 0 0 3 104 104 59 0
631 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 17 NKDPK 2985 DPK 0 0 2 104 0 0 104
632 DM BOTHA B SPAN ZA 13 NKHP 2051 HPT 0 1 2 104 0 0 104
633 DM BOTHA B SPAN ZA 17 NKHP 1978 HPT 0 1 2 104 98 104 0
634 JAMES THOMAS ZA 16 HT 0747 HPT 0 0 3 104 0 1 103
635 DIAMOND LOFTS A ZA 15 77648 KHS 0 0 4 104 43 34 29
636 DM BOTHA A SPAN ZA 17 NKHP 2093 HPT 0 0 2 104 0 0 104
637 URBANUS BOTHA ZA 17 NK HPT 1333 HPT 0 0 3 104 83 15 6
638 VERREYNNE HOKKE ZA 17 NKDPK 3602 DPK 0 1 2 103 6 103 0
639 VERREYNNE HOKKE ZA 17 NKDPK 2571 DPK 0 1 3 103 0 0 103
640 JOHN & LOUIS B ZA 17 KHS 2005 KHS 0 0 2 103 72 0 31
641 JB CORNELIUS 1 ZA 17 34623 KHS 0 0 2 102 102 0 0
642 URBANUS BOTHA ZA 17 NK HPT 1346 HPT 0 0 2 102 0 0 102
643 URBANUS BOTHA ZA 16 NK HPT 0179 HPT 0 0 3 102 0 55 47
644 K&W LOFTS ZA 17 KHS 2597 KHS 0 0 3 102 102 57 0
645 P MILLS ZA 17 SANP 34438 KHS 0 1 2 102 0 0 102
646 DANIE SCHOLTZ ZA 18 NOK 6044 HPT 0 0 2 102 28 74 0
647 P MILLS ZA 16 DLS 1053 KHS 0 0 2 102 0 0 102
648 P STEGMANN ZA 17 KHS D 2408 KHS 0 0 2 102 0 0 102
649 DIAMOND LOFTS A ZA 17 DPK 3896 KHS 0 0 3 101 0 0 101
650 JB CORNELIUS 1 ZA 17 DPK 4257 KHS 0 0 2 101 57 57 44
651 PIGEON PALACE ZA 15 GWHS 7173 GWHS 0 0 3 101 72 24 5
652 HOME COMFORT ZA 16 DLS 1186 KHS 0 0 3 101 3 3 98
653 JACKIE SNYMAN ZA 16 NKDLS 0010 DLS 0 0 4 101 0 0 101
654 BLACK LOFTS HOKKE ZA 18 NKBL 2273 BL 1 1 1 100 0 100 0
655 BURGER HOKKE BURGER ZA 14 NK/KHS 6849 MDR 1 1 1 100 0 0 100
656 PIGEON PALACE ZA 16 15227 GWHS 0 0 2 100 10 0 90
657 JB CORNELIUS ZA 18 NK 4208 KHS 0 0 2 100 0 0 100
658 URBANUS BOTHA ZA 16 NK HPT 0214 HPT 1 1 1 100 0 100 0
659 JAMES THOMAS ZA 17 HT 1656 HPT 1 1 1 100 0 0 100
660 JB CORNELIUS 1 ZA 17 PPK 0187 KHS 0 0 3 100 42 58 0
661 RA STEINMANN ZA 18 NK 3907 KHS 0 0 2 100 54 0 46
662 KOEN HOKKE KOEN ZA 17 NK/MR 2271 MDR 1 1 1 100 0 100 0
663 VERREYNNE HOKKE ZA 18 NKDPK 6218 DPK 0 0 2 100 0 0 100
664 N POTGIETER ZA 17 NKBL 3514 BL 0 0 3 100 100 44 0
665 UITZICHT HOKKE ZA 17 NK 3953 KHS 0 1 1 99 99 99 0
666 DAUGA HOKKE ZA 17 NK/MR 2826 MDR 0 0 2 99 0 0 99
667 Buffalo's Lof ZA 17 NKMR 2528 RCHI 0 1 1 99 99 0 0
668 Buffalo's Loft ZA 17 NKMR 2528 RCHI 0 1 1 99 99 0 0
669 JB CORNELIUS 1 ZA 17 PPK 0119 KHS 0 0 2 99 61 38 0
670 URBANUS BOTHA ZA 17 NK HPT 1315 HPT 0 1 1 99 99 0 0
671 MARAIS HOKKE ZA 16 NKKHS 1324 DPK 0 0 2 99 0 0 99
672 JB CORNELIUS ZA 17 KHSD 2292 KHS 0 0 3 99 12 41 58
673 DM BOTHA A SPAN ZA 17 NKHP 2047 HPT 0 1 1 99 99 99 0
674 JOHN & LOUIS A ZA 17 KHS 2198 KHS 0 0 2 99 0 65 34
675 P MILLS ZA 18 SANP 10509 KHS 0 0 3 98 35 81 17
676 VERREYNNE HOKKE ZA 17 NKDPK 2568 DPK 0 1 1 98 0 98 0
677 JOHN & LOUIS A ZA 17 KHS D 2290 KHS 0 1 1 98 98 98 0
678 E TURTON ZA 17 GWHS 2640 KHS 0 1 2 98 0 1 97
679 VERREYNNE HOKKE ZA 17 NKDPK 3611 DPK 0 1 2 98 5 98 0
680 Glen Allen Hokke ZA 17 VPK 0195 DLS 0 1 1 98 0 0 98
681 BURGER HOKKE BURGER ZA 17 NK/HPT 1848 MDR 0 1 1 98 0 0 98
682 DM BOTHA A SPAN ZA 16 NK 0291 HPT 0 1 1 98 98 0 0
683 URBANUS BOTHA ZA 17 NK HPT 1362 HPT 0 1 1 98 0 0 98
684 JB CORNELIUS ZA 16 KHS 0304 KHS 0 1 2 98 0 0 98
685 Kranskop ZA 17 NKMR 1963 RCHI 0 1 1 98 0 98 0
686 JNR THOMAS ZA 17 HT 1149 HPT 0 0 2 98 28 70 0
687 BURGER HOKKE BURGER ZA 17 NK/HPT 1829 MDR 0 0 3 97 0 0 97
688 Dankbaar Hokke ZA 15 75413 MDR 0 0 3 97 0 91 6
689 JNR THOMAS ZA 17 HT 1178 HPT 0 1 1 97 0 0 97
690 ISABELLA LOFTS ZA 17 KHS 2537 KHS 0 1 1 97 0 0 97
691 P STEGMANN ZA 16 KHS D 1933 KHS 0 0 2 97 0 0 97
692 VERREYNNE HOKKE ZA 17 NKDPK 2562 DPK 0 1 1 97 0 0 97
693 D LIEBENBERG ZA 16 KHS 0603 KHS 0 0 2 96 39 39 57
694 HOME COMFORT ZA 17 DLS 1553 KHS 0 0 2 96 0 42 54
695 MARAIS HOKKE ZA 16 NKKHS 1350 DPK 0 0 3 96 29 29 38
696 UITZICHT HOKKE ZA 17 KHSD 2476 KHS 0 0 2 96 96 41 0
697 PETRA WIID ZA 16 NKDLS 0397 DLS 0 1 1 96 0 0 96
698 UITZICHT HOKKE ZA 17 KHSD 2482 KHS 0 1 1 96 0 0 96
699 JOHN & LOUIS A ZA 16 KHS D 1878 KHS 0 1 1 96 96 0 0
700 PWE VAN AARDT ZA 16 NKDPK 1347 DPK 0 1 1 96 0 0 96
701 PWE VAN AARDT ZA 17 NKDPK 3952 DPK 0 0 3 96 25 71 0
702 MARAIS HOKKE ZA 14 NKKHS 1465 DPK 0 0 2 96 67 0 29
703 JAN WIID A ZA 16 NKDLS 0464 DLS 0 1 1 96 0 0 96
704 DANIE SCHOLTZ ZA 17 GPU 02390 HPT 0 1 1 95 95 0 0
705 DM BOTHA A SPAN ZA 15 NKHP 4068 HPT 0 0 3 95 0 0 95
706 PD FOURIE ZA 16 HPT 0539 HPT 0 1 1 95 0 0 95
707 JB CORNELIUS 1 ZA 15 KHS 8081 KHS 0 0 2 95 0 64 31
708 JOHN & LOUIS A ZA 17 KHS 2050 KHS 0 1 1 95 0 0 95
709 D LIEBENBERG ZA 17 KHS D 2420 KHS 0 1 1 95 0 95 0
710 P MILLS ZA 18 SANP 10506 KHS 0 0 2 95 95 22 0
711 JB CORNELIUS ZA 17 KHSD 2300 KHS 0 1 1 94 94 0 0
712 PWE VAN AARDT ZA 16 NKDPK 1334 DPK 0 0 2 94 0 0 94
713 J HUGO ZA 16 NKDPK 0883 DPK 0 0 3 94 94 0 0
714 F 1 LOFTS ZA 18 NKDLS 2222 DPK 0 0 2 94 22 94 0
715 JOHN & LOUIS B ZA 17 KHS 2125 KHS 0 1 1 94 0 94 0
716 RA STEINMANN ZA 17 KHS 2993 KHS 0 0 2 94 0 72 22
717 E TURTON ZA 17 GWHS 2642 KHS 0 1 1 94 94 0 0
718 CHEETAH HOKKE ZA 16 NKDLS 0993 DLS 0 1 2 94 0 0 94
719 BOKHOKKE ZA 13 HPT 1630 HPT 0 1 1 94 0 0 94
720 JOHN & LOUIS B ZA 18 NK 4319 KHS 0 1 1 94 0 0 94
721 PETRA WIID ZA 17 NKDLS 1463 DLS 0 0 3 94 0 18 76
722 MEERKATSHORTYHOKKE ZA 17 NKDPK 2833 DPK 0 0 3 94 51 40 43
723 DM BOTHA A SPAN ZA 17 NKHP 2092 HPT 0 0 2 94 0 0 94
724 JNR THOMAS ZA 17 HT 1148 HPT 0 1 1 94 94 0 0
725 MARAIS HOKKE ZA 16 NKKHS 1335 DPK 0 0 2 94 0 0 94
726 VERREYNNE HOKKE ZA 17 NKDPK 2564 DPK 0 1 1 94 0 0 94
727 JOHN & LOUIS B ZA 14 DPK 5155 KHS 0 1 1 93 93 93 0
728 JB CORNELIUS ZA 14 KHS 5720 KHS 0 1 1 93 0 0 93
729 URBANUS BOTHA ZA 16 NK HPT 0178 HPT 0 1 1 93 0 0 93
730 DIAMOND LOFTS B ZA 17 GWHS 1710 KHS 0 0 2 93 93 0 0
731 DIAMOND PIGEON STUD ZA 17 NKDPK 4034 DPK 0 0 2 93 43 50 0
732 F1 LOFTS ZA 17 OP 09255 DLS 0 0 2 92 26 66 0
733 DM BOTHA A SPAN ZA 17 NKHP 1980 HPT 0 1 1 92 0 0 92
734 BOKHOKKE ZA 11 HPT 1190 HPT 0 0 2 92 0 0 92
735 URBANUS BOTHA ZA 17 NK HPT 1356 HPT 0 1 1 92 0 0 92
736 VICTOR HOKKE ZA 17 NKKHS 2695 DPK 0 1 1 92 0 92 0
737 W LUYT HOKKE LUYT ZA 17 NK/MR 1574 MDR 0 0 2 92 92 0 0
738 Buffalo's Lof ZA 18 NK 2034 RCHI 0 0 3 92 0 28 64
739 JAMES THOMAS ZA 17 HT 1652 HPT 0 0 2 92 0 0 92
740 URBANUS BOTHA ZA 16 NK HPT 0112 HPT 0 1 1 92 0 92 0
741 W LUYT HOKKE LUYT ZA 17 NK/MR 1579 MDR 0 0 2 92 0 0 92
742 Dankbaar Hokke ZA 17 NK/MR 2085 MDR 0 0 2 92 39 0 53
743 JNR THOMAS ZA 18 HT 5103 HPT 0 1 1 92 0 0 92
744 RA STEINMANN ZA 17 KHS 1886 KHS 0 0 2 92 0 0 92
745 WELSYN HOKKE ZA 17 NKMR 2736 RCHI 0 1 1 92 0 0 92
746 P MILLS ZA 17 GWHS 1653 KHS 0 0 2 92 92 34 0
747 PETRA WIID ZA 17 NKDLS 1413 DLS 0 1 1 92 0 0 92
748 Dankbaar Hokke ZA 16 NK/MR 0050 MDR 0 1 1 91 0 91 0
749 DANIE SCHOLTZ ZA 18 NK 5019 HPT 0 1 1 91 91 0 0
750 P MILLS ZA 17 GWHS 1663 KHS 0 1 1 91 91 0 0